The Scandinavian 8 million city

The Scandinavian 8 Million City ble formelt avsluttet 31. Oktober 2014, men det arbeides videre med en rekke initiativ for å bygge videre på kunnskapsgrunnlaget som er tatt frem.

Under prosjektperioden har vi gjennomført en rekke tekniske utredninger som viser hvordan en grensekryssende utbygging av jernbanen kan gjennomføres, og hvilke samfunnseffekter som kan realiseres som følge av forbedret mobilitet mellom de skandinaviske hovedstedene, samt tilknytning til det Europeiske jernbanenettet. Det handlet om oppgradering av eksisterende spor både for gods og persontrafikken. Det handlet om trafikkseparering ved å bygge en parallell bane for høyhastighetstog. Det handler om å muliggjøre overgangen til lavkarbonsamfunnet og sikre Skandinavias konkurransekraft.

Les mer