Köpenhamn – Göteborg - Oslo är en av Skandinaviens två viktigaste godskorridorer för både export och import. Varje dygn passerar 2400 lastbilar Svinesund (räknepunkten) och antalet lastbilar stiger kontinuerligt.

När Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar 2021 väntas trafiken över Fehmarn mer än fördubblas och som en följd kommer godstransporterna över Öresund att mångdubblas. Utvecklingen väntas bli än mer köer, ökat antal olyckor, mycket stora miljöutmaningar och en potentiell förlust för näringslivet som löpande upplever kostsamma förseningar.

Den Skandinaviska möjligheten

Transportinfrastruktur och mobilitet har igenom historien utgjort fundamentet för hela den Skandinaviska ekonomin och utvecklingen. Jämfört med våra europiska grannar har vi alltid fått acceptera längre transportavstånd till både markander och samarbetspartners. Vi har kompenserat för detta genom hög effektivitet och kvalitet.

De sista 10 åren har situationen dock utvecklat sig dramatiskt. Infrastrukturen som byggdes för flera generationer sedan har blivit föråldrad och inte minst järnvägen kan inte längre leva upp till de krav och förväntningar som både näringsliv och ländernas befolkningen ställer. Konsekvensen blir att både godstransport och passagerartransport går över på vägarna med både köer och negativa miljökonsekvenser som resultat. Både samhällskostnaden och kostnaden för näringslivet stiger. Vi har kommit till en kritisk situation för järnväg och miljövänlig infrastruktur direkt hotar både tillväxt och miljömål. Befolkningens livskvalitet och säkerhet påverkas också negativt.