Oslo– København på 2,5 timer! Ved å byggehøyhastighetstog på strekningen Oslo – København vil vi knytte sammen 8 av Skandinavias 19.3 millioner innbyggere.

68% reduksjon i reisetidene for tog vil skape helt nye samarbeidsmuligheter for de skandinaviske landene, samtidigkobler vi oss på det europeiske jernbanenettverket på 97.600 km. Skandinavia har noen av de hurtigst voksende byene i Europa. Høyhastighetstog vil gi oss en bærekraftig infrastruktur som kan ta unna veksten på en miljøvennlig og sikker måte.

Scandinavian Link

3år etter at Europas første høyhastighetstoglinje åpnet mellom Paris-Lyon i 1981 lanserte Pehr Gustaf "PG" Gyllenhammar ideen om "Scandinavian Link", et sammenhengende skandinavisk høyhastighetstognettverk som koblet oss på det fremvoksende europeiske nettverket.

Siden den gang har de øvrige europeiske landene bygget ut et omfattende nettverk av høyhastighetstoglinjer, mens investeringene i jernbane nærmest har stått stille i Norge og Sverige, som har satset på utbygging av motorveier. Dette har vært en stor suksess for trafikkveksten, men har samtidig skapt store samfunnsutfordringer når det gjelder ulykker, forurensning og trengsel. Ønsker man å reise til København på en miljøvennlig måte med tog, en strekning på vel 600 km, tar dette over 8 timer; godt og vel en arbeidsdag med togbytte i Göteborg. Til sammenlikning er det mulig å kjøre tog mellom Barcelona–Madrid på 2t 38min. Strekningen er 21 km lengre.

Green Freigth

På godssiden er situasjonen enda verre, selv om volumene øker så har jernbanens markedsandel og kapasitet til å ta hånd om godstransporten aldri vært lavere (17%). 2400 trailere passerer mellom Oslo og Göteborg hver dag, og det blir stadig flere. Disse utgjør en storulykkesrisiko for bilistene på veien, og skaper store kø- og miljøutfordringer for byene. Ved å bygge en ny bane for høyhastighetstog frigjøres stor kapasitet på den eksisterende jernbanen. Da får godstransporten den kapasitet og forutsigbarhet som trengs for at vesentlige andeler gods kan flyttes fra vei til bane. Bygging av høyhastighetstog handler om å løse flere samfunnsutfordringer partallet. Her kan du lese mer om vårt arbeid for grønn godstransport.

Lavkarbonsamfunnet

Miljøutfordringen i kombinasjon med at flere av de skandinaviske byene opplever historisk høy tilflytting og befolkningsvekst gjør at det må tenkes radikalt nytt når det gjelder utbygging av kollektivinfrastruktur både for passasjerer og gods.

Siden begrenset mobilitet ikke er et alternativ, må det gjennomføres dyptgripende strukturelle endringer som gjør det mulig å frakte store godsvolumer og større antall reisende på en måte som er CO2-fri, mer effektiv, og mer komfortabel. Etter fotgjengere og sykkel er tog den sikreste og mest miljøvennlige transportform. I motsetning til bilen som fører til stadig større desentralisering og urban spredning, skaper toget grunnlag for knutepunktsutvikling og sentrumsnær og bærekraftig byutvikling. høyhastighetstog trenger bare 1/3 av landarealet som trengs for å bygge en motorvei og har en energieffektivitet som er 9x bedre en fly og 4x bedre en bil. I EUs transportpolitikk er det en sterk satsning på Høyhastighetstog (HHT) som et avgjørende verktøy for å nå klimamålsettingene. Et sammenhengende europeisk HHT-nettverk skal bygges ut ved å tredoble antall høyhastighetstoglinjer innen 2030.

14 partnere

Dette er bakgrunnen for at 14 fylker og byer på begge sider avgrensen nå går sammen for å sikre byggingen av høyhastighetstog mellom Oslo og København. Målsettingen er å få på plass en skandinavisk utbyggingsavtale slik at det blir mulig å reise mellom Oslo-Göteborg-København på 2t 30min med høyhastighetstog innen 2025. Dette vil smelte regionen sammen til et felles, integrert arbeidsmarked, koble oss på det europeiske nettverket og øke kapasiteten på det eksisterende InterCity baner, slik at vesentlige andeler gods kan flyttes fra vei til bane og utgjøre en grønn transportkorridor til kontinentet.

The Scandinavian 8 Million City samarbeidet er et offentlig eiet utviklingsprosjekt med det formål å ta frem kunnskap om hvordan et skandinavisk høyhastighetstognettverk kan realiseres. Under fanen "INFOBANK" legger vi kontinuerlig ut rapporter og fakta etter hvert som de foreligger. Vårt ønske med denne nettsiden er å bidra til at debatten om høyhastighetstog foregår empirisk, etterrettelig og faktabasert. Sitter du med relevant kunnskap om teamet så formidler vi den gjerne! Du finner vår kontaktinfo under fanen "OM OSS". Du kan også komme i dialog med oss via vår Facebookside: www.facebook.com/8millioncity