3 länder, 4 storstadsregioner, 2 hovudstäder - detta är Den skandinaviska 8 miljonersstaden. Av Skandinaviens 19,3 miljoner invånare bor 8 miljoner i korridoren, Oslo-Göteborg-Köpenhamn.

Den globala ekonomin förändras i allt snabbare takt. Innovationer inom transportinfrastruktur, ökad internationalisering inom handel och finansmarknader samt en omfattande global finans-kris visar att en ny fas av den globala ekonomin står för dörren. Ekonomisk aktivitet förhåller sig i stigande grad till ett globalt perspektiv och konkurrens mellan större geografiska områden som städer och regioner blir allt tydligare.

Mycket av den nuvarande infrastrukturen i den Skandinaviska korridoren planerades och byggdes redan på 1800-talet och sedan dess har inte många genomgripande förändringar gjorts. I många regioner tas nya strategiska grepp med målet att knyta samman städer i nya kommunikationsnätverk på framtidens spårbundna infrastruktur.

Prognoser från till exempel McKinsey Global Institute (MGI) visar att 20 av världens 50 viktigaste städer utifrån ekonomiska mått kommer att vara lokaliserade i Asien innan år 2025. Under samma period bedömer man att 25 Europiska städer kommer att falla bort från samma lista. Detta har avgörande betydelse för hur globala företag väljer att investera. För Europas städers tillväxt och utvecklingsmöjligheter är detta dramatiska och dystra nyheter. Skandinaviska städer befinner sig i detta sammanhang i marginalen, som del i utkanten av Europa. Till och med Öresundsregionen med 3, 6 millioner invånare är liten i ett globalt sammanhang. Ökad tillgänglighet i form av kortare restider och ökad frekvens på kommunikationerna mellan de Skandinaviska storstäderna skulle bidra till att öka konkurrenskraften för att attra hera kompetens, arbetskraft , företag och investeringar.

Syfte

Projektets övergripande syfte är att knyta samman städer, kunskaps- och kompetensmiljöer på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn till en sammanhållen attraktiv arbetsmarknad. Målet är att skapa förutsättningar för att området – Scandinavian 8 Million City – skall bli en stark tillväxtaktör på global nivå.

Inom projektet finns tre delprojekt som har följande syfte och inriktning:

WP1 Intercity tåg (IC) och Green Freigth Corridor

Målet är att säkra genomföringen av kortsiktiga lösningar angående restider och kapacitet för ökad attraktivitet på InterCity-tågsystemet mellan Oslo-Köpenhamn. Dessutom ska man säkra harmoniseringen av ett regelverk som sträcker sig över nationsgränserna för etablering av en Green Freigth Corridor från Oslo till Köpenhamn och vidare till kontinenten. Fokus ligger på en kortsiktig lösning genom förbättring av den befintliga järnvägen för snabbare personresor och godstransporter.

WP2  Höghastighetståg (HHT)

Målet är att bidra till realiseringen av ett gemensamt Skandinaviskt nätverk för HHT med vidare uppkoppling på det europeiska nätverket för HHT. Målet är att reducera restiden från Oslo till Köpenhamn till under 2,5 timmar. Fokus ligger på ett mer långsiktig tidsperspektiv. Man ska genom analyser och forskning synliggöra integration och samarbetspotential som följd av förbättrad mobilitet.

WP3  synliggörande och påverkan

Målet är att synliggöra och skapa uppmärksamhet kring projektet både internt i Skandinavien och globalt. Att arbeta för ett gemensamt skandinaviskt avtal för finansiering och utbyggnad av IC, HHT och etablering av en Green Freigth Corridor.