2 huvudstäder. 3 länder. 4 storstadsregioner.

Av Skandinaviens drygt 19 miljoner människor bor cirka 8 miljoner längs sträckan Köpenhamn-Göteborg-Oslo. Genom att bygga ut och modernisera järnvägsnätet i denna megaregion kan en gemensam, integrerad arbetsmarknad med global konkurrenskraft skapas. Det innebär inte bara ökad livskvalitet och valmöjligheter - Skandinaviens framtida tillväxt hänger på det.

Regionerna i Syd- och Västsverige fungerar i mångt och mycket som Sveriges och Norges portar för export och import. De största hamnarna och landsförbindelserna finns här. Göteborg är inte bara Sveriges utan även Norges viktigaste godshamn. Detta medför hög belastning på vägar och spår. Tyvärr släpar satsningarna på infrastrukturen efter i samtliga nordiska länder och i gränsregionerna blir detta extra kännbart då både gods- och persontrafiken ökar.

De skandinaviska länderna ligger i Europas utkant och därför har transportinfrastruktur och mobilitet genom historien varit en grundförutsättning för Skandinaviens ekonomi och utveckling. Trots att länderna här, jämfört med sina europeiska grannar, fått acceptera längre transportavstånd till både marknader och samarbetspartners har de utvecklats till några av världens mest exportberoende länder. Vi har helt enkelt hittat sätt att kompensera för vårt sämre geografiska läge med högre effektivitet och kvalitet.

Historisk brytpunkt

Sedan 10 år tillbaka är situationen en helt annan.  Infrastrukturen som byggdes för flera generationer sedan har blivit föråldrad. Framför allt kan järnvägen i gränsregionerna inte längre leva upp till de krav och förväntningar som näringsliv och invånare ställer. Det är så trångt på spåren att störningar och förseningar i såväl gods- som passagerartrafik inte bara irriterar företag och människor utan också hämmar tillväxten.

För näringslivet är pålitliga och effektiva transporter avgörande för konkurrenskraften.  Människors tillgång till pålitlig och lättillgänglig kollektivtrafik påverkar inte bara den enskildes livskvalitet utan hela regionens attraktionskraft och möjlighet att locka företag, investerare och arbetskraft.

Känt framgångsrecept

Sedan Öresundsbron stod färdig år 2000 har pendlingen över Öresund ökat långt över alla prognoser. Nu pendlar 18 000 personer per dag över Öresund mot 2 600 innan bron öppnades. Även arbetspendlingen från Sverige till Norge har fördubblats under 2000-talet och är med 27 000 pendlare den största i Norden. Rörligheten inom och mellan Syd- och Västsverige är också stor både lokalt och över länsgränserna.

Redan idag ser vi hur en väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är själva blodomloppet i samhällsutvecklingen.  En alltmer sammanhållen skandinavisk arbetsmarknad ger större valmöjligheter – fler människor kan välja att bo på en ort och arbeta på en annan. Näringslivet får bättre tillgång till rätt kompetens. 

Stora utmaningar på transportsidan

 Transporterna ökar hela tiden i omfattning samtidigt som järnvägens marknadsandel har aldrig varit lägre. Ju fler olika typer av transporter som ska samsas på samma spår desto större blir påfrestningarna och desto lägre blir effektiviteten och pålitligheten. På grund av detta flyttas en stor del av transporterna över från tåg till väg vilket inte är långsiktigt hållbart och går stick i stäv med samtliga länders miljö- och klimatmål.

Mellan Göteborg och Oslo är idag järnvägens andel av godstransporterna bara 17 %. Samtidigt passerar varje dag mer än 2 400 lastbilar den norsk/svenska gränsen vid Svinesund.

Dubbelspår behövs på hela järnvägssträckan Oslo-Göteborg-Malmö/Köpenhamn. Genom Skåne, som är en flaskhals i det svenska järnvägsnätet, passerar under ett år mer än en miljon lastbilar. Antalet utrikes lastbilstransporter via Skåne har under de senaste åtta åren ökat dubbelt så mycket som för Sverige i övrigt. Järnvägsnätet har nått sitt kapacitetstak och samtidigt bedöms efterfrågan på såväl person- som godstransporter på järnväg att fördubblas fram till år 2030.

Norska regeringen föreslog nyligen dubbelspårutbyggnad Oslo-Sarpsborg till år 2026. För sträckan över gränsen finns ingen plan, varken svensk eller norsk. Den svenska politiken är mer inriktad på att ”lappa och laga” än att tänka långsiktigt och investera för framtiden.

Stora möjligheter för Skandinavien

Gränsöverskridande problem kräver gränsöverskridande lösningar.  Norge, Danmark och Sverige har tack vare sin vana av nordiskt och skandinaviskt samarbete ett fantastiskt utgångsläge. För att vända den negativa utvecklingen och istället skapa möjligheter för hållbar samhällsutveckling och global konkurrenskraft behövs ett skandinaviskt samarbetsavtal för finansiering och utbyggnad av järnvägsnätet. Det handlar då såväl om satsningar på befintligt järnvägsnät för intercity- och godståg som om att bygga en höghastighetsbana för moderna snabbtåg på sträckan Oslo-Göteborg-Malmö/Köpenhamn.  

Med höghastighetståg reduceras dagens restid mellan Oslo-Köpenhamn på ca 8 timmar till 2,5 timmar. Samtidigt frigörs kapacitet för godstransporter och regionaltåg och en grön transportkorridor är ett faktum. Med uppgraderingar från enkel till dubbelspår och från tvåspår till fyrspår kan många av dagens flaskhalsar öppnas upp och kapaciteten ökar ytterligare. Järnvägen blir återigen konkurrenskraftig och godstransporter kan flyttas över från väg till spår med stora och nödvändiga miljöförbättringar som följd.

Genom att på detta vis knyta ihop storstäder, kommuner, universitet och näringsliv längs sträckan bildas en kraftfull och sammanhållen arbetsmarknadsregion. Tillsammans har sydöstra Norge, sydvästra Sverige och Själland:

  • 29 universitet med 260 000 studenter och 14 000 forskare
  • 22 forskningsparker eller inkubatorer  
  • 44 000 nystartade företag varje år

De 8 miljoner människor och företag som redan idag bor och verkar inom korridoren längs sträckan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn skulle få en större valfrihet och större möjlighet att bidra till ökad tillväxt för hela Skandinavien.

Med en gemensam, integrerad arbetsmarknad kan vi på allvar mäta sig med de tunga europeiska och globala metropolerna. Det är nu hög tid att säkra en koordinerad utbyggnad med gemensam finansiering för en etablering av en grön korridor för godståg, snabbtåg och höghastighetståg och låta utvecklingen av The Scandinavian 8 Million City ta sin början.

The Scandinavian 8 Million City är ett etablerat politiskt samarbete mellan offentliga aktörer i Skandinavien och ett EU-projekt vars mål är att skapa förutsättningar för att området – Scandinavian 8 Million City – ska bli en stark tillväxtaktör på global nivå.