InterCity strekningen til Halden kan utgjør første del av en fremtidig høyhastighetstoglinje til København. Strekningen Oslo-Gøteborg-København har like stort passasjerpotesial som høyhastighetstoglinjen mellom London-Paris (9,5 millioner passasjerer per år), og vil muliggjøre en storskala overflytting av gods fra vei til bane. Dette er noen av innspillene fra Oslo Kommune, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune til Høyhastighetsutredningen. Følgende utdrag er hentet fra Oslo kommune sitt høringssvar. Dokumentet kan i sin helhet lastes ned via nedenforstående link.

Markedet – antall passasjerer

Oslo kommune slutter seg ikke til Høyhastighetsutredningens markedsvurdering. Dette skyldes at utredningsarbeidet begrenser seg til å analysere transportkorridoren mellom Oslo og Gøteborg, og ikke hele strekningen fram til København. Samtlige transportkorridorer Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og Oslo-Kristiansand-Stavanger har i dag stor flytrafikk. Dette skyldes at avstanden mellom byene er mellom 50 og 60 mil. Med høyhastighetstog vil mange foretrekke tog fremfor fly. Strekningen Oslo-Gøteborg er imidlertid bare 30 mil. Flytrafikken her er utkonkurrert allerede. Oslo kommune mener det er viktig å legge til grunn hele distansen Oslo-København (ca. 60 mil) til grunn for en markedsvurdering. Dette er den viktigste og mest dominerende transportåren inn og ut av Norge. Det er først når man ser hele strekningen Oslo-Gøteborg-København under ett, at det store potensialet og nytteverdien for både passasjer- og godstrafikk framkommer. Dette skyldes ikke minst at Oslo-Gøteborg-København er en region med 8 millioner innbyggere, noe som tilsvarer nær 40 prosent av befolkningen i Skandinavia.

Gjennom prosjektet The Scandinavian 8 Million City, har de samme konsulentmiljøene som var engasjert av Høyhastighetsutredningen, Atkins og Rambøll,  beregnet markedspotesialet for strekningen Oslo-Gøteborg-København. Beregningsmetoden som er brukt er identisk med den i Høyhastighetsutredningen. Utredningene viser at passasjerpotensialet er 9,4 millioner passasjerer per år. Det er dobbelt så stort som det som fremkommer i Høyhastighetsutredningen for strekningen Oslo-Gøteborg (4,7mill). Strekningen Oslo-Gøteborg-København har dermed langt høyere passasjervolum enn samtlige av de beregnede innlandsstrekningene i Høyhastighetsutredningen. Til sammenlikning er det årlige passasjervolumet Paris- London 9,7 millioner og Barcelona-Madrid 17 millioner. Dersom strekningen Oslo-Stockholm legges via Gøteborg, vil det være mulig å oppnå en reisetid på 3t15min. Dette vil gi et årlig markedspotesial på13 millioner passasjerer (se bilde). Utredningen gjort i COINCO viser også at de økonomiske forutsetningene for høyhastighetstog forbedres markant dersom et skandinavisk planperspektiv fremfor et nasjonalt legges til grunn.

Jernbaneverket sendte på høring Høyhastighetsutredningen (desember 2010 - februar 2012) med høringsfrist 29. juni 2012. Høyhastighetsutredningen er en del av grunnlaget for transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Høringsinnspill til høyhastighetsutredningen og NTP-forslaget vil bli behandlet samlet.

Høringsuttalelsene kan lastes ned fra Samferdselsdepartementets hjemmeside vi følgende link:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/horing---hoyastighetsutredningen-2010-12/horingsuttalelser.html?id=696148