Rapporten er første del af et projekt, som skal analysere centrale socioøkonomiske konsekvenser ved etableringen af et højhastighedstog i korridoren Oslo–Gøteborg–København.

Udgangspunktet for kortlægningen er, at store infrastrukturelle investeringer i og imellem regioner altid vil have indflydelse på udviklingen af regionernes fysiske og socioøkonomiske strukturer gennem ændringer i tilgængeligheden til arbejdspladser og virksomhedernes adgang til markeder, kunder, arbejdskraft, samarbejdspartnere og vidensmiljøer.

Vidensøkonomi

Det er gennem innovation og derved i sidste ende ny viden, at virksomhederne kan øge deres konkurrenceevne og produktivitet og derved sikre deres eksistens fremover. Derfor er fremkomsten af vidensøkonomien, blevet et bærende element i samfundsøkonomien. En vigtig pointe er, at fremkomsten af en vidensøkonomi gælder hele økonomien. Det vil sige, at den stigende produktion og brug af viden og information er noget, som alle virksomheder og organisationer må forholde sig til.

Uddannelse

De største andele af natbefolkningen med videregående uddannelser ses i korridorens storbyregioner. Hvor 40 % af natbefolkningen i Storbyregion Oslo har en videregående uddannelse, er det kun omkring 25 % i Ydre Oslo/Østfold. Det samme mønster gør sig gældende i den svenske del af korridoren. Hvor 38 % og 37 % af natbefolkningen i Storbyregion Malmö/Lund/Trelleborg og Storbyregion Göteborg har en videregående uddannelse, er det kun mellem 23–27 % i de øvrige områder og Storbyregion Helsingborg/Landskrona. I Storbyregion København har 32 % af natbefolkningen en videregående uddannelse, hvorimod kun 20 % har i Ydre Sjælland (se figur 11)

Pendling og mobilitet

Kortet i figur 13 tydeliggør en række interessante strukturer. Det er tydeligt, at den største pendlingsaktivitet foregår i og omkring korridorens storbyer. Det er i udgangspunkt ikke så overraskende. Hvad der til gengæld er en smule overraskende, er, at det med undtagelse af enkelte kommuner, såsom Trollhättan, Skövde og Borås i Västra Götaland, kun er centralkommunerne og få centralt beliggende kommuner i storbyregionerne, der har et nettopendlingsoverskud (markeret med blå cirkler).

På kommuneniveau har Københavns Kommune og Oslo Kommune det højeste antal af indpendlere fra de øvrige nordiske lande i 2008. Den største pendling på tværs af de nationale grænser foregik i en regional kontekst hovedsageligt i Øresundsregionen (Region Hovedstaden, Sjælland og Skåne), hvor omkring 20.000 pendlede på tværs af den dansk–svenske grænse, og i Södra Gränsregionen (Västra Götaland, Värmland og Dalarna Län samt Østfold, Oslo, Akershus og Hedmarks Fylke), hvor omkring 10.000 pendlede på tværs af den norsk–svenske grænse.

Grænsependlingen foregik i 2008 inden for relativt få brancher. Den højeste andel af pendlingen, omkring 17 %, fandt sted inden for samlebranchen udlejning, ejendomsservice, rejsetjenester og andre hjælpetjenester, mens handel med 13 % udgjorde den næststørste branche. Derudover udgjorde brancherne bygge og anlæg, transport, fremstillingsindustri, sundheds– og socialinstitutioner samt hoteller og restauranter hver især mellem 8 og 11 %. Samlet set foregik mere end tre fjerdedele af pendlingen i mellem Danmark, Sverige og Norge i 2008 inden for disse syv brancher.

Arbejdsmarked

Hvor indpendlingen til Göteborg Kommune primært foregår fra de nærliggende forstæder og altså internt i Storbyregion Göteborg, tiltrækker Storbyregion Oslo og Storbyregion København pendlere fra henholdsvis Ydre Oslo/Østfold og Sydvest Sjælland. Dette ses blandt andet ved, at Ydre Oslo/Østfold og Sydvest Sjælland relativt set har lavere andele af de beskæftigede end af natbefolkningen.

Erhverv

Lidt mere end 3,5 millioner er beskæftiget i korridoren. Af de 3,5 millioner er 1.130.000 personer– en tredjedel af den samlede beskæftigelse– beskæftiget inden for offentlig administration, undervisning og sundhed. De næststørste brancher målt på antallet af beskæftigede er herefter handel med 520.000 beskæftigede (15 %), erhvervsservice med 458.000 beskæftigede (13 %) samt råstofudvinding og industri med 365.000 beskæftigede (10 %).

Der er betydelige forskelle imellem korridorens storbyregioner og de mellemliggende regioner. I korridorens erhvervssammensætning kommer dette til udtryk ved en markant lokal over– og underrepræsentation af enkelte brancher i henholdsvis storbyregionerne og de mellemliggende regioner (figur 19).

Erhvervsstrukturen i Storbyregion København og Storbyregion Oslo ligner i udgangspunktet hinanden mest, og er kendetegnet ved, at erhvervsservice, information og kommunikation samt finansiering og forsikring er overrepræsenteret i storbyregionerne og råstofudvinding og industri betydeligt underrepræsenteret. I Storbyregion Göteborg er erhvervsservice også overrepræsenteret, men storbyregionen skiller sig markant ud fra Storbyregion København og Storbyregion Oslo ved, at finansiering og forsikring er underrepræsenteret og råstofudvinding og industri betydeligt overrepræsenteret. Erhvervsstrukturen i Storbyregion Malmö/Lund/Trelleborg ligner på trods af storbyregions mindre størrelse i højere grad Storbyregion København og Storbyregion Oslo end Storbyregion Göteborg. Storbyregion Helsingborg har en markant anderledes erhvervsstruktur end de øvrige storbyregioner, der i højere grad ligner erhvervssammensætningen i de mellemliggende regioner.

En hovedkonklusion i denne rapport er, at der er betydelige forskelle mellem byregionerne og de mellemliggende regioner, mellem storbyregionerne og internt i storbyregionerne i forhold til demografi, pendling, beskæftigelse og erhvervsstruktur. Demografisk er befolkningen generelt yngre og har højere formel gennemført uddannelse i storbyregionerne end i de mellemliggende regioner, dog er der også betydelige forskelle mellem storbyregionerne og ligeledes internt i storbyregionerne. Den demografiske koncentration og struktur giver en indikation af storbyregionernes tyngde i korridoren. Dette understreges yderligere af, at den største pendlingsaktivitet foregår i og omkring korridorens storbyregionale centre og det er her den største koncentration beskæftigelse og erhverv findes.